Realizowane Projekty

Akademia Przyrodnicza

Ten cykliczny projekt realizowany co roku, obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu Dolnego Śląska. W ramach projektu odbywają się szkolenia dla nauczycieli, warsztaty terenowe oraz konkurs dla uczniów, wydawane są publikacje i materiały dydaktyczne. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu propagowanie aktywnej edukacji na obszarach Natura 2000 i obszarach chronionych Pogórza Kaczawskiego i Borów Dolnośląskich. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą zachęca się uczestników zajęć do uważnego obserwowania przyrody, przez co kształtowane są postawy proekologiczne wśród młodego pokolenia. Celem projektu jest także uświadomienie odbiorcom, że ochrona zasobów przyrodniczych i dbanie o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu to troska o wspólne dobro, służące naturze jak i ludziom.

Konkurs „Czyściciel Świata”

W legnickich placówkach oświatowych konkurs „Czyściciel Świata” prowadzony jest od 1999r., jest wydarzeniem cyklicznym umożliwiającym podkreślenie zaangażowania nauczycieli, uczniów i placówek oświatowych w działania proekologiczne i zbiórkę surowców wtórnych. Konkurs prowadzony jest w kategoriach: puszki, makulatura, baterie w podziale na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola. Rokrocznie jest to ok. 40 ton makulatury, 3 tony puszek oraz ok. 1 tona baterii. Odpady te zmniejszają strumień odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Legnicy. Konkurs jest ważnym elementem edukacyjnym wspierającym wdrażanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.