Lekcje w przyrodzie

O projekcie:

Ten cykliczny projekt realizowany co roku, obejmuje różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z terenu Dolnego Śląska. W ramach projektu odbywają się szkolenia dla nauczycieli, warsztaty terenowe oraz konkurs dla uczniów, wydawane są publikacje i materiały dydaktyczne. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu propagowanie aktywnej edukacji na obszarach Natura 2000 i obszarach chronionych Pogórza Kaczawskiego i Borów Dolnośląskich. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą zachęca się uczestników zajęć do uważnego obserwowania przyrody, przez co kształtowane są postawy proekologiczne wśród młodego pokolenia. Celem projektu jest także uświadomienie odbiorcom, że ochrona zasobów przyrodniczych i dbanie o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu to troska o wspólne dobro, służące naturze jak i ludziom.